Badanie przydatności do klasy I obowiązuje badanie uzdolnień muzycznych:

 

 1.W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
2.Badanie przydatności do klasy I obejmuje badanie predyspozycji słuchowo-głosowych:
a)Badanie słuchu:
- zaśpiewanie przygotowanej piosenki,
- powtórzenie głosem zagranego dźwięku oraz krótkiej melodii,
porównywanie dwóch kolejnych dźwięków (który jest wyższy, a który niższy),
- wskazanie zmienionego dźwięku w trójdźwięku,
- porównywanie dwóch melodii i rozpoznawanie czy się zmieniły.
b)Badanie słuchu harmonicznego:
- rozpoznawanie liczby dźwięków we współbrzmieniu.
c)Badanie poczucia rytmu:
- powtórzenie klaskaniem usłyszanego rytmu.